Thư ký Dự án

Nguyễn Thị Phổ
Họ Tên: Nguyễn Thị Phổ
Bằng cấp: Cử nhân
Chuyên ngành:
Chức vụ: Chuyên viên Phòng Quan hệ Đối ngoại
background