Trưởng Ban Quản lý Dự án

PGS.TS. Mai Thanh Phong
Họ Tên: PGS.TS. Mai Thanh Phong
Bằng cấp: TS
Chuyên ngành: Kỹ thuật Hóa học
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
background