Nguyễn Thị Phổ

Nguyễn Thị Phổ
Họ Tên: Nguyễn Thị Phổ
Bằng cấp: Cử nhân
Chuyên ngành:
Chức vụ: Chuyên viên Phòng Quan hệ Đối ngoại
Điện thoại liên hệ:
Email: ntpho@hcmut.edu.vn

Thư ký Dự án chịu trách nhiệm hỗ trợ Trưởng Ban QLDA và các thành viên Ban QLDA trong các công tác văn phòng, hành chính, thông tin liên lạc và các nhiệm vụ khác.

background