TS. Nguyễn Danh Thảo

TS. Nguyễn Danh Thảo
Họ Tên: TS. Nguyễn Danh Thảo
Bằng cấp: TS
Chuyên ngành: Kỹ thuật Xây dựng
Chức vụ: Trưởng Phòng Quan hệ Đối ngoại
Điện thoại liên hệ:
Email: ndthao@hcmut.edu.vn

Điều phối viên dự án chịu trách nhiệm giúp Trưởng Ban QLDA trong công tác quản lý và triển khai các hoạt động của dự án.

background